HomeЗащита на лични данни

Защита на лични данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на рекламни услуги, наемане на персонал или сключване на различни търговски или договори за подизпълнение на дейности, Мобилна Медия ЕООД отговаря на всички изисквания на регулацията, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне и отчитане на услугите или сключването на съответните договорни отношения, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Мобилна Медия ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 205962612

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Гевгели 34

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив ул. Гевгели 34

Данни за кореспонденция:

E-mail: office@mobilnamedia.com

Телефон.: 0878999194

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Наименование: Мобилна Медия ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 205962612

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Гевгели 34

Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив ул. Гевгели 34

Данни за кореспонденция:

E-mail: office@mobilnamedia.com

Телефон.: 0878999194

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Мобилна Медия ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) (Име на администратора) събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяне и отчитане на извънболнични медицински услуги, сключване на трудови,граждански,търговски или договори за подизпълнение с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Мобилна Медия ЕООД по договор с Вас;
 • Спазване на законови задължения, които се прилага спрямо Мобилна Медия ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на Мобилна Медия ЕООД.

(2) Мобилна Медия ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Мобилна Медия ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1)Мобилна Медия ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяне и отчитане на маркетингови услуги, сключване на трудови,граждански,търговски или договори за подизпълнение с дружеството, включително за следните цели:

 • предоставяне и отчитане на маркетингови услуги, съгласно поети договорни задължения;
 • индивидуализация на страна по договор;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • обезпечаване на изпълнение на договор, за целта на неговото сключване;
 • опазване и охрана на имуществото, вътрешният и обществен ред в и непосредствено около сградата на Мобилна Медия ЕООД;
 • изпълнение на нормативни изисквания.;

 (2) Мобилна Медия ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение за целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Мобилна Медия ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, НОИ и други държавни и общински органи.
 • опазване и охрана на имуществото, вътрешният и обществен ред в и непосредствено около сградата на Мобилна Медия ЕООД;


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Мобилна Медия ЕООД ?

Чл. 3. (1) Мобилна Медия ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • За целите на разглеждане на кандидатури за работа, сключване на трудови или граждански договори с дружеството –  лични данни за физическо идентифициране на лицата: имена, ЕГН, месторождение, данни от лична карта, адрес.

Данни на документи за придобито образование, квалификация, правоспособност, документи за трудов стаж и професионална биография, удостоверения от ТЕЛК, медицински удостоверения,ако е необходимо-свидетелства за съдимост, банкови сметки за превеждане на трудови възнаграждения, телефони за връзка и др.

Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато се изискват от действащото законодателство; 

 • За целите на сключване на търговски или договори за подизпълнение с дружеството – лични данни за физическо идентифициране на лицата, в качеството им на представляващи страна по договор: имена, ЕГН, адрес, телефони за връзка, адреси на електронна поща.

Предоставят се от лицата, представляващи страна по договор, на основание нормативно задължение във всички случаи, когато се изискват от действащото законодателство;

 • За целите на предоставяне и отчитане на маркетингови услуги от дружеството- лични данни за физическо идентифициране на лицата: имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес, телефони и др.

Данни за месторабота,лични, медицински и биометрични данни, свързани с диагностиране на здравословно, физиологично и психично състояние и статус. Диагностични класификации по действащия МКБ, диагностиране на медицински състояния свързани със сексуалния живот, социален статус и активност.

 • За целите на издаване на фактури на физически лица за ползвани наши платени услуги – лични данни за физическо идентифициране на лицата: имена, ЕГН, адрес.
 • За целите на опазване и охрана на имуществото, вътрешният и обществен ред в и непосредствено около сградата на Мобилна Медия ЕООД – лични данни събрани чрез технически средства за видеонаблюдение и охрана.

 (2) Мобилна Медия ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

Изключение правят условията, описани в Чл.9, Параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(3) Личните данни са събрани от Мобилна Медия ЕООД от лицата, за които се отнасят или от други легитимни администратори или обработващи лични данни.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


Срок на съхранение на личните Ви данни

Мобилна Медия ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.


Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 4. (1) Мобилна Медия ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на други администратори или обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.Сред тях могат да бъдат държавни органи, упълномощени за това от действащото законодателство, като НАП,НОИ,РЗИ и др., както и договорни партньори на Мобилна Медия ЕООД, като куриерски фирми, за осъществяване на услуги по комуникация с физически лица, банкови институции, за целите на предоставяне на техни услуги по сключени с Дружеството договори и др.

(2) Мобилна Медия ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации и извършва това след предварително съгласие от Ваша страна, при липса на друго законово основание.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни или личните данни на дете под 14г.,на което сте родител или настойник да продължат да бъдат обработвани от Мобилна Медия ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ или ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК.

(2) Мобилна Медия ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните,ако сте субекта на данни или да докажете,че сте родител/настойник на детето под 14г.,което е субект на данните.

(3) Оттеглянето на съгласито не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите отМобилна Медия ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Мобилна Медия ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Мобилна Медия ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Мобилна Медия ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 7. (1)Вие можете да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас чрез попълване и подаване на ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ до Мобилна Медия ЕООД.

(2) Мобилна Медия ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8.(1) Вие имате правото да поискате от Мобилна Медия ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Мобилна Медия ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Мобилна Медия ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Мобилна Медия ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ до Мобилна Медия ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.

(4) Мобилна Медия ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 9. Вие имате право да изискате от Мобилна Медия ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Мобилна Медия ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Мобилна Медия ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания за обработване на личните Ви данни от страна на Мобилна Медия ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 10. (1)  Виеимате право да поискате от Мобилна Медия ЕООД  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни;

(2) Вие можете да поискате от Мобилна Медия ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 11. Вие можете да поискате от Мобилна Медия ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Мобилна Медия ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Мобилна Медия ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране, директен маркетинг или автоматизирана обработка.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако Мобилна Медия ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Мобилна Медия ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Други разпоредби

Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

      Наименование: Комисия за защита на личните данни

   Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

   Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

   Телефон:02 915 3 518

   Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

   Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 15. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез подаване на съответните форми, част от които са приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 16. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватни и подходящи средства за защита.

Политика за използване на бисквитки и модули на трети страни

Сайтът на Мобилна Медия ЕООД ползва и съхранява Вашият IP адрес, с цел правилното функциониране на части от него, на сървърите на хостинг доставчика, при спазване на неговите политики за сигурност, за период не по-дълъг от 12 месеца.Нашият сайт използва аналитични бисквитки, които са важни за коректната му работа.Тези бисквитки служат за коректното отразяване на Вашият глас при оценяването на нашия сайт и не дават никаква информация за Вашите лични данни.Периода на валидност на тези бисквитки е 12 месеца. Администраторът има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, с цел оптимизация на своя уеб сайт.

Google Анализ

Сайтът на Мобилна Медия ЕООД използва Google Analytics – услуга за уеб анализ. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics ползва вашият IP адрес за извършване на анализи,при спазване на своите политики за сигурност, както и така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват анализ на уеб сайта. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. „Бисквитките“ на Google Analytics се съхраняват според  член 6 (1) (f) от ОРЗД. Администраторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира уеб сайта.

Google Карти (Google maps)

Сайтът на Мобилна Медия ЕООД използва услугата за визуализиране на географско местоположение Google Карти чрез API. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google maps използва така наречените „сесийни бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и позволяват правилното функциониране на услугата. Тези бисквитки не дават никаква информация за вашите лични данни. Администраторът на уеб сайта има легитимен интерес от правилното функциониране на услугата за визуализиране на географското си местоположение.

Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Заключителна разпоредба

Настоящата декларация е утвърдена от Управителя на (Име на администратора), и влиза в сила от същата дата, като относимите към защитата на личните  данни дейности и мерки се изпълняват от Дружеството, съгласно нормативната уредба и са приведени в съответствие с разписаните тук правила.

НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА УПРАВИТЕЛЯ НА 01.06.2020 Г.